Borsa de treball

Ompliu el vostre currículum:

DADES PERSONALS
Nom (obligatori):
Cognoms (obligatori):
Data Naixement : ex: 23/10/1978
Localitat Naixement:
Domicili:
Localitat:
Telèfon (obligatori):
Mòbil:
E-mail:
Estat Civil :
TITULACIONS
Mestre/a:   Llicenciat/da:   CAP:  
Especialitat:
Altres titulacions :
CATALÀ
Nivell C :   Nivell D :   Nivell E :  
Altres:
RELIGIÓ
DEI :
Altres:
Coneixements Idiomes:
Coneixements Informàtics / TIC :
Experiència en l'àmbit educatiu:
Altres experiències professionals:
Marqueu si hi ha interés i disponibilitat per accedir a un lloc de treball en una llar d'infants
Altres disponibilitats:
Casals d'estiu:
Extraescolars:
Menjadors:
Disposo de titulacions orientades a aquestes activitats:
Ex-alumne/a de:
Entitats o persones de referència :
Observacions i altres interessos :

En virtud d'allò establert a l'Article 5.1 apartats a, d i e de la LOPD, aquestes dades quedaran integrades en el fitxer que porta per nom Bases de Dades general d'administració del Col·lectiu de centres concertats de Mataró. El col·lectiu es compromet a tractar les seves dades de manera confidencial i exclusiva per a la finalitat per la que han estat sol·licitades.
Col·lectiu de Centres Privats-Concertats i Llars d'infants de Mataró
[Amb el sistema Edugestió de Duma Interactiva]